Raport bieżący 18/2010

ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż 30 listopada 2010 r. otrzymał zawiadomienie od spółki KDG Invest Limited o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek transakcji pakietowej dotyczącej sprzedaży 50 000 szt. Akcji Alumast S.A.(Emitent) zawartej w dniu 24 listopada 2010 roku na rynku NewConnect zmniejszyła się liczba posiadanych przez KDG Invest Limited akcji Emitenta oraz procentowy udział poniżej 25% w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji i zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów KDG Invest Limited posiadało 578 806 szt. Akcji Alumast S.A., co stanowiło 26,6% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 578 806 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 26,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia tj. na 26.11.2010 KDG Invest Limited posiada 473 838 szt. akcji Alumast S.A., które stanowią 21,7% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 473 838 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 21,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, iż KDG Invest Limited nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Alumast S.A. Zawiadomienie dotyczy zmniejszenia udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl