Raport bieżący 24/2010

ALUMAST SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż 10 grudnia 2010 r. otrzymał zawiadomienie od spółki GoAdvisers S.A. o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek transakcji pakietowej dotyczącej nabycia 300 000 szt. akcji Alumast S.A. w upadłości układowej (Emitent) zawartej w dniu 7 grudnia 2010 roku na rynku NewConnect zmienił się stan posiadania przez GoAdvisers akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji i zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów GoAdvisers S.A. nie posiadało akcji Emitenta.

Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia tj. na 07.12.2010 GoAdvisers S.A. posiada 300 000 szt. akcji Alumast S.A. w upadłości układowej, które stanowią 13,8% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 300 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 13,8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, iż GoAdvisers S.A. nie posiada podmiotów zależnych bedących w posiadaniu akcji Alumast S.A. w upadłości układowej.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

GoAdvisers S.A. nie wyklucza możliwości zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie dotyczy zwiększenia udziału poniżej 10% ogólnej liczby głosów."

kom espi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl