Raport bieżący 25/2010

ALUMAST SA zawiadomienie o zbyciu akcji emitenta

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż 14 grudnia 2010 r. otrzymał zawiadomienie od spółki KDG Invest Limited o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek umowy sprzedaży 21 616 szt. akcji Alumast S.A. w upadłości układowej (Emitent) zawartej w dniu 9 grudnia 2010 roku poza rynkiem NewConnect zmniejszyła się liczba posiadanych przez KDG Invest Limited akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji i zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów KDG Invest Limited posiadało 121 616 szt. akcji Alumast S.A. w upadłości układowej, co stanowiło 5,6% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 121 616 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia tj. na 10.12.2010 KDG Invest Limited posiadał 100 000 szt. akcji Alumast S.A. w upadłości układowej, które stanowiły 4,6% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 100 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,6% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, iż KDG Invest Limited posiada podmiot zależny będący w posiadaniu akcji Alumast S.A. w upadłości układowej. Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia tj. na 10.12.2010 podmiot zależny KDG Invest Limited spółka GoAdvisers S.A. posiada 300 000 szt. akcji Alumast S.A. w upadłości układowej, które stanowią 13,8% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 300 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 13,8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejsze zawiadomienie dotyczy zmniejszenia udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów."

kom espi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl