Raport bieżący 8/2011

ALUMAST SA zawiadomienie o nabyciu akcji emitenta

Zarząd Alumast S.A. w upadłości układowej informuje, iż 26 sierpnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od spółki GoAdvisers S.A. o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, iż na skutek zawarcia w dniu 25 sierpnia 2011 roku umowy nabycia 50 000 szt. akcji Alumast S.A. (Emitent) zmienił się stan posiadania przez GoAdvisers akcji Emitenta oraz procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed dokonaniem transakcji i zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów GoAdvisers S.A. posiadało 300 000 szt. akcji Alumast S.A., które stanowiły 13,8% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniały do wykonywania 300 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 13,8% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia tj. na 26.08.2011 GoAdvisers S.A. posiada 350 000 szt. akcji Alumast S.A., które stanowią 16,1% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 350 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 16,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuję, iż GoAdvisers S.A. nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Alumast S.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadomienie dotyczy zwiększenia udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów."

kom espi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl