WZA

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 29 października 2018

Zarząd Spółki Alumast S.A informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 października 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agata Kałusowska-Dyakowska, ul. Wałowa 29, 44-300 Wodzisław Śląski.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest na wniosek Akcjonariuszy: Colo-Colo Podwykonawstwo Logistyczne Sp. z o.o. oraz Comhop Sp. z o.o.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, dotychczasowe i nowe brzmienie Statutu Spółki.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Załącznik nr 1

Proponwane zmiany Statutu Alumast SA

Tekst jednolity Statutu Alumast SA 29-10-2018

Opinie Zarządu do uchwał 6-2018 i 7-2018 NWZ

Wzór pełnomocnictwa NWZ 29-10-2018

Liczba akcji i głosów na dzień 03-10-2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 25 czerwca 2018

Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2018 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyna Stencel, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa, informacja o ilości akcji oraz liczbie głosów na dzień 30.05.2018 oraz roczne sprawozdania finansowe Spółki oraz Grupy Kapitałowej

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Proponowane zmiany statutu

Tekst jednolity statutu

Wzór pełnomocnictwa

Jednostkowy raport roczny Alumast SA za 2017 rok

Sprawozdanie biełego rewidenta dot sprawozdania jednostkowego za 2017 rok

Skonsolidowany raport roczny Grupa Kapitałowa Alumast SA za 2017 rok

Sprawozdanie_biełego rewidenta dot. sprawozdania skonsolidowanego za 2017 rok

Wniosek o pokrycie straty za 2017 rok

Liczba akcji oraz głosów na dzień 30-05-2018

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 29 września 2017

Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 września 2017 roku o godz. 10.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyna Stencel, ul. Dworcowa 3, 40-012 Katowice.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, proponowane zmiany Statutu Spółki, tekst jednolity Statutu Spółki, wzór pełnomocnictwa, informacja o ilości akcji oraz liczbie głosów na dzień 02.09.2017

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Proponowane zmiany statutu

Tekst jednolity statutu

Liczba akcji

Wzór pełnomocnictwa

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dn. 29.09.2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 27 czerwca 2017

Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2017 roku o godz. 10.30, w Kancelarii Notarialnej not. Agata Kałusowska-Dyakowska, ul. Wałowa 29, 44-300 Wodzisław Śląski.

Ogłoszenie

Projekty uchwał

Formularz pełnomocnictwa

Liczba akcji oraz liczba głosów na dzień 01.06.2017

Jednostkowy raport roczny za 2016 rok

Opinia do jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Skonsolidowany raport roczny z 2016 rok

Opinia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 rok

Wniosek Zarządu dot. podziału zysku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie - 10 czerwca 2016

Zarząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2016 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, ul. Dworcowa 3, Katowice.

Projekty uchwał ZWZ

Alumast S.A. Raport Roczny za 2015 rok

Opinia i raport biegłego rewidenta za 2015 rok

Wniosek Zarządu

Wzór pełnomocnictwa

Liczba akcji oraz liczba głosów na dzień 13.05.2015

Treść uchwał podjętych na ZWZ 10.06.2016